School Year:
text roster

 


Anaya A
Grade: Freshman


Deborah A
Grade: Freshman


Kayla B
Grade: Freshman


Nia B
Grade: Freshman


Sydney D
Grade: Freshman

Leadership Council


Chantia F
Grade: Freshman


Chavai H
Grade: Freshman


Makenzie J
Grade: Freshman


Rayven J
Grade: Freshman


Laura V
Grade: Freshman


Amelia W
Grade: Freshman


Micaiah W
Grade: Freshman


Taylor W
Grade: Freshman